Con đường danh vọng
1
Danh hiệu
Tích lũy
1.268.328.246
2
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
1.107.227.696
3
Danh hiệu
Tích lũy
962.046.161
4
Danh hiệu
Tích lũy
490.794.032
5
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
286.535.465
6
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
156.694.334
7
Danh hiệu
Tích lũy
116.223.094
8
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
106.693.255
9
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
89.937.516
10
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
68.118.497