Con đường danh vọng
1
Danh hiệu
Tích lũy
2.383.792.016
2
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
2.095.316.372
3
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
911.721.824
4
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
867.906.335
5
Danh hiệu
Tích lũy
733.839.402
6
Danh hiệu
Tích lũy
634.348.934
7
Danh hiệu
Tích lũy
146.769.297
8
Danh hiệu
Tích lũy
85.996.158
9
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
39.821.055
10
Bang
Danh hiệu
Tích lũy
36.335.895